Algemeen

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 of 48 uur van tevoren) af te zeggen.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.
De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Huisregels

Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen.
De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen.
Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst.
De therapeut handelt met grote zorg, maar de kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliënt.
De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.
In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: Acupunctuur 24104

Betalingsvoorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, geldt het volledige tarief van 55 euro. Dit geldt ook voor eerste afspraken.
Bij voorkeur betalen met pin.
Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve  de factuur uiterlijk binnen 31 dagen van de factuurdatum betalen.
Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 31ste dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.
Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen,dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

Zorgverzekering

De therapeut staat ingeschreven bij de KAB, Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, en bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong (registratienummer 1004610111234).

Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). link naar KAB

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl